ඔබගේ දෙමුහුම් බැටරියෙහි
ආයුකාලය දීර්ඝ කරගන්න

ඔබේ දිගුකාලීන වියදම් අඩු කරගන්න

ෆේස්බුක් මත විචාර

positive review  thank you for your help and appreciate your service....you provide a very good customer service....specily time work... and special thank you kevin...your coordination

thumb Dhanushka Prasad
9/03/2018

අපට දෙමහුම් බැටරි නැවත ගොඩනැගීමේ වසර 4 කට වැඩි අත්දැකීමක් ඇත!

අපි පහත දැක්වෙන මාදිලි වල දෙමුහුම් බැටරි (Hybrid Battery) යථා තත්වයට පත් කරන්නෙමු. ඔබගේ දෙමුහුම් බැටරියේ ආයු කලය දීර්ඝ කර දීමට අප වෙත භාර දෙන්න

අපව තෝරා ගතයුත්තේ ඇයි

ඔබගේ දෙමුහුම් බැටරි‍යේ (Hybrid Battery) අයු කාලය දීර්ඝ කරගනීමට Lucid Technologies සේවා ආයතනය තෝරා ගැනීමට බොහෝ හේතු තිබේ. ඒවා අතරින් වඩාම වදගත් කරුණු 6 පහත සදහන්වේ.

 

නවතම දෙමුහුම් බැටරි වල මිල ඉතා අධික වේ.

පාවිච්චි කරනලද දෙමුහුම් බැටරි මත විශ්වාසය තැබිය නොහැකිය.

අපි නැවත ගොඩනගන ලද හය්බ්රිඩ් බැටරිය වෙනුවෙන් වසරක ලිඛිත වගකීමක් ලබා දෙමු.

අපි ඔබගේ දෙමුහුම් බැටරිය පිළිබඳව සම්පූර්ණ දැනුවත් කිරීමක් කරන්නෙමු.

සවිස්තරාත්මක අවධානය සහ නිසි වේලාවට වැඩ කිරීම අපට ඉතා වැදගත්.

කර්මාන්තය තුළ වසර 4 කට වැඩි කාලයක් අත්දැකීම් සහිතවීම.

 

ඔබගේ විමසීම ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අපව අමතන්න